Flag

An official website of the United States government

BH heroj mjeseca maja – Samir Lemeš
3 minuta za pročitati
5 Maja, 2022

Man being interviewed

Prof. Dr. Samir Lemeš, predsjednik upravnog odbora “Eko Forum Zenica” i prodekan za naučno-istraživački rad na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, je bh. heroj mjeseca Ambasade SAD u Sarajevu. Pored bogatog akademskog iskustva, dugog preko 25 godina, te na desetine objavljenih publikacija koje su obrađivale teme od 3D modeliranja, do okolinskih prava i propisa, prof. Lemeš je preko 10 godina u svojoj Zenici predvodio građansku akciju koja se bavila problemima aerozagađenja.

“Da bi se riješio problem aerozagađenja u BiH, potrebno je da veliki broj ustanova, agencija i ministarstava, na svim nivoima vlasti, koordinirano djeluju, umjesto što prebacuju odgovornost sa jednih na druge i traže izgovore. Poštivanje okolinskih zakona, odgovorno prostorno planiranje, te primjena najboljih raspoloživih metoda su alati za smanjenje aerozagađenja koji su već počeli davati rezultate u razvijenim zemljama; samo ih treba dosljedno primjenjivati u BiH. Korektna tranzicija sa prljave ekonomije bazirane na uglju u društvo koje upravlja svojim resursima na održiv način, može se samo ostvariti putem veće odgovornosti naših institucija i donosilaca odluka,” rekao je prof. Lemeš.

Neumorno zalaganje prof. Lemeša, njegova istraživanja i podizanje svijesti o problemima kvaliteta vazduha u BiH predstavljaju istinsku inspiraciju za nas. Ambasada SAD je zahvalna za njegov rad. Radujemo se razvoju naše saradnje sa njim i drugima, širom BiH, koji se suočavaju sa ovim ozbiljnim i raširenim problemom koje ozbiljno utiče na zdravlje građana i traži dobro iskoordinirane, naučno utemeljene, odgovore koji bi u službi javnog interesa, a ne u kratkoročnim interesima zagađivača.