Flag

An official website of the United States government

Sklapanje braka u Bosni i Hercegovini
Usluge za američke državljane

Napomena: Diplomatski I konzularni službenici S.A.D. ne mogu obavljati vjenčanja. Generalno, vjenčanje koje je legalno obavljeno i validno u inostranstvu je takođe validno u Sjedinjenim Državama. Ministarstvo pravde u S.A.D. je jedini pravi organ koji može odgovoriti na upite vezane za validnost vjenčanja obavljenog u inostranstvu.

Sklapanje braka u Bosni i Hercegovini

Federacija Bosne I Hercegovine ima Porodični zakon koje reguliše vjenčanja. Po ovom zakonu osoba mora da preda zahtjev za vjenčanje najmanje 30 dana prije dana vjenčanja. U iznimnim slučajevima, matičari mogu da odobre zakazivanje termina vjenčanja i bez tog perioda čekanja, ali o tome se morate konsultovati u opštini.

Republika Srpska koristi svoj Porodični zakon usvojen 2002. Dokumentaciju za zakazivanje vjenčanja treba da predate bar sedam dana prije planiranog datuma vjenčanja.  Za dodtane informacije, molimo kontaktirajte matičara u datoj opštini.

Procedura i potrebni dokumenti

Po zakonu u BiH, priznaju se samo civilna vjencanja.  Prijava vjenčanje se vrši u matičnom uredu u opštini u kojoj se namjeravate vjenčati.  U Sarajevu postoji više opština, pa se možete obratiti bilo kojoj matičnoj službi, ali ako je vaš vjerenik/vjerenica iz BiH, nadležni ured se određuje po mjenstu njenog/njegovog prebivališta.

Dokumenti koje izdaje Ambasada

 1. Ovjerena kopija vašeg američkog pasoša.  Pošto u S.A.D. ne postoji document koji bi odgovarao BiH “uvjerenju o državljanstvu” (a to se traži za prijavu vjenčanja u BiH), matičari su se složili da će prihvatati kopiju pasoša ovjerenu od strane Ambasade kao vaše “uvjerenje od državljanstvu”.  Ako imate američko uvjerenje o naturalizaciji, ono može biti prihvaćeno u ovu svrhu.  Molimo provjerite detalje na matičarem u nadležnoj opštini.
 2. Dokaz da ste slobodni da stupite u brak.  Matične službe prihvataju izjavu datu pod zakletvom pred američkim konzularnim službenikom da ste slobodni da stupite u brak.  Konzularni odjel Ambasade može ovjeriti takvu izjavu.
 3. Uvjerenej o nepostojanju zakonskih smetnji za sklapanje braka.  Ovo će vam biti izdato na osnovu vaše izjave pod zakletvom da ste slobodni da stupite u brak.

Takse

 • Izjava o slobodnom bračnom stanju: $50
 • Ovjerena kopija pasoša: US $50
 • Uvjerenje o nepostojanju zakonskih smetnji za sklapanje braka: $50
 • Ukupno: US $150, plativo u američkim dolarima ili BH markama

Ostali dokumenti

 1. Ovjereni kopija vašeg rodnog lista, nadovjerena apostilom.  Apostil se dobiva od nadležnih organa savezne države koja je izdala rodni list;  najčešće, to je Ured državnog sekretara date savezne države. BH matična služba će zadržati primjerak rodnog lista koji im predate.
 2. Presude o razvodu, ako se to odnosi na vas.  I ona more biti ovjerena apostilom.
 3. Vaš rodni list, pasoš i presuda o razvodu (ako postoji) moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača.  Spisak ovlaštenih sudskih tumača se može naći na web stranici ministarstva pravde za Federaciju BiH i Republiku Srpsku 

Prevodilac stavlja svoj pečat stalnog sudskog tumača na prevod dokumenta.  Prevod i original dokumenta onda treba odnijetu u opštinski sud koji će ga nadovjeriti.

 • Tri dokumenta koja će vam izdati Ambasada potrebno je odnijeti u Ministarstvo vanjskih poslova (ulica Musala 2) da se nadovjeri pečat Ambasade.

Vjenčanje

Par treba da povede po jednog svjedoka za cermoniju vjenčanja.  Najčešće, od državljanina S.A.D., ako ne govori bosanski jezik tečno, će se tražiti i da povede ovlaštenog sudskog tumača.

Vjenčani list

Vjenčanje se registruje u matičnoj knjizi vjenčanih i dobiva se vjenčani list.  Jedna verzija je na bosnaskom jeziku, a druge je tzv. Internationalna verzija (koja uključuje i engleski).

Ovjera bosanskog vjenčanog lista

Da bi javni dokumnet izdat u BiH bio prihvatljiv za korištenje u S.A.D. treba da bude ovjeren apostilom po Haškoj konvenciji.  Apostil na internacionalnu verziju ili ovjereni prevod vjenčanog lista možete dobiti u sudu u mjestu gdje je vjenčani list izdat.