Flag

An official website of the United States government

Smrt državljanina S.A.D.
Usluge za američke državljane

Smrt državljanina S.A.D.

Konzularni odjel će locirati najbližeg srodnika i obavijestiti ga o smrti državljanina S.A.D., te će pružiti informacije za slučaj lokalne sahrane ili transport posmrtnih ostataka u S.A.D.  Zbrinjavanje posmrtnih ostataka zavisi od zakona S.A.D., lokalnih zakona zemlje gdje je smrt nastupila,  američkih i stranih carinskih propisa, i raspoloživih pogrebnih objekata u stranoj zemlji, koji se često veoma razlikuju od onih u Sjedinjenim Državama.

Konzularni odjel pomaže najbližem srodniku da svoja uputstva i želje prenese nadležnim uredima u stranoj zemlji, te pruža informacije porodici o tome kako prebaciti neophodna privatna sredstva da bi se pokrili troškovi u inostranstvu.  Ministarstvo vanjskih poslova nema fondova za pomoć u transportu tijela ili kremiranih ostataka u S.A.D.  Nakon izdavanja lokalnog smrtnog lista, najbliža ambasada ili konzulat pripremaju Konzularni izvještaj o smrti američkog državljanina u inostranstvu .  Primjerci tog izvještaja uručuju se najbližem srodniku ili pravnom zastupniku i mogu se koristiti na američkim sudovima za rješavanje pitanja ostavštine.

Američki konzularni službenik u inostranstvu ima zakonsku odgovornost za ličnu imovinu državljanina S.A.D. koji je umro u inostranstvu ako umrli nema zakonskog zastupnika ili najbližeg srodnika u zemlji gdje se smrt dogodila, u skladu sa lokalnim zakonom.  U takvoj situaciji, konzularni službenik preuzima lične stvari, poput nakita, ličnih dokumenata i odjeće.

Službenik priprema popis ličnih stvari i onda provodi instrukcije pravnog zastupnika ili najbližeg srodnika u vezi sa tim stvarima.  Za više informacija o Konzularnom izvještaju o smrti američkog državljanina u inostranstu i za druge usluge koje konzularni službenik može pružiti u slučaju kada vaša draga osoba premine u inostranstvu, pogledajte odjeljke koji slijede.

Kada državljanin S.A.D. premine u inostranstvu, konzularni službenik:

 • Potvrđuje smrt, identitet i američko državljanstvo preminulog.
 • Obavještava najbližeg srodnika ukoliko već nije saznao za smrt.
 • Pruža informacije o zbrinjavanju posmrtnih ostataka i lične imovine preminulog.
 • Pruža informaciju o slanju sredstava iz S.A.D. da se pokriju troškovi.
 • Služi kao privremeni staratelj nad imovinom, ukoliko umrli nema pravnog zastupnik u zemlji.
 • Priprema dokumente za zbrinjavanje posmrtnih ostataka u skladu sa instrukcijama najbližeg srodnik ili zakonskog zastupnika.
 • Nadzire provođenje zbrinjavanja posmrtnih ostataka i raspodjelu imovine umrlog.
 • Šalje potpisane primjerke Konzularnog izvještaja o smrti državljanina S.A.D. u inostranstvu najbližem srodniku ili pravnom zastupniku za korištenje u rješavanju pitanja ostavštine u S.A.D.

Šta je strani smrtni list?

Strani smrtni list:

 • Izdaju lokalne vlasti, tj. vrši se upis u matičnu knjigu umrlih.
 • Izdaje se na lokalnom jeziku i priprema u skladu sa domaćim propisima.
 • Ne moru biti prihvaćen u S.A.D u svrhu rješavanja pitanja zaostavštine ili osiguranja.

Šta je Konzularni izvještaj o smrti državljanina S.A.D. u inostranstvu?

Konzularni izvještaj o smrti državljanina S.A.D. u inostranstvu:

 • Izdaje američka ambasada ili konzulat.
 • Navodi najvažnije činjenice o smrti, zbrinjavanju posmrtnih ostataka i starateljstvu nad imovinom preminulog Amerikanca.
 • Generalno se koristi u pravnim postupcima u S.A.D. kao dokaz smrti.
 • Zasnovan je na stranom smrtnom listu i ne može se izdati dok taj smrtni list nije završen (što može trajati 4-6 sedmica, zavisno od države).

Pribavljanje kopija Izvještaja o smrti 

 • U vrijeme smrti, konzularni službenik će poslati porodici do 20 ovjerenih primjeraka besplatno.
 • Za dodatne primjerke, potrebno je kontaktirati:

Department of State
Passport Vital Records Section
44132 Mercure Cir.
PO Box 1213
Sterling, VA 20166-1213
Tel. (202) 485-8300

 • Morate podnijeti notarizirani pismeni zahtjev na gornju adresu i uključiti sljedeće podatke:
  • Ime i prezime umrlog
  • Datum i mjesto smrti
  • Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta podnosioca zahtjeva
  • Vašu povratnu adresu i broj telefona
  • Potpis podnosioca zahtjeva
  • Odgovarajuću taksu, plativu na “Department of State” putem čeka ili uputnice
  • Taksa iznosi $50 za svaki dodatni primjerak Izvještaja o smrti.
  • Za ekspresnu dostavu: Zahtjev pošaljite ekspresnom poštom ako želite bržu uslugu. Da vam se dokumenti vrate brzom poštom, dodajte $20.66 uz zahtjev ili priložite unaprijed plaćenu kovertu brze pošte po vašem izboru.

Usluge dostupne u Bosni i Hercegovini

(1)  U kom roku se mora obaviti sahrana.  Zakon u BiH ne propisuje nikakav konkretan vremenski okvir za sahranu.  Samo se traži da tijelo drži u hladnoj komori.  Balzamovanje se u BiH vrši izuzetno rijetko.

(2)  Balzamovanje.  Mada ga BiH građani ne traže gotovo nikada, balzamovanje se može obaviti u BiH ako porodica umrlog američkog državljanina to želi.  Institut za sudsku medicine Medicinskog fakulteta u Sarajevu je jedina institucija koja to radi.  Ako se zahtijeva obdukcija, balzamovanje se mora obaviti odmah nakon nje.  U svakom slučaju, potrebno ga je obaviti što je prije moguće.

Napomena:  I bez balzamovanja, pogrebna ceremonija sa otvorenim kovčegom je još uvijek moguća po primitku tijela u S.A.D., ukoliko se tijelo trasportuje u roku od sedam dana.  Međutim, pogrebnik u S.A.D. treba da prvo prgleda posmrtne ostatke i obavijesti porodicu da li se mogu vidjeti.

(3)  Kremiranje.  BiH nije nikada imala krematorij.  Jedan je u izgradnji u Visokom, ali je nepoznato kada će biti završen.  Najbliži krematoriji su u Zagrebu, Hrvatska, ili Novom Sadu, Srbija.  Ovo zahtijeva izvoz posmrtnih ostataka iz BiH i cestovni transport u Hrvatsku ili Srbiju.

(4) Sanduci i kontejneri.  Metalni sanduk (od cinka) koji je neophodan za izvoz posmrtnih ostataka se može kupiti u BiH, kao i drveni sanduci sa transportnom vrećom neophodnom za avionski prevoz.  Cijene sanduka se kreću od $500 to $2,000 (sa uključenim cinčanim sandukom).  Cijena vreće za avio transport i pakovanja sanduka je oko $180.  Letovanje cinčanog sanduka košta oko $80, a dezinfekcija u vrijeme letovanja je $20.  Oblačenje umrlog u odjeću za sahranu košta $32.  Pločice sa imenom na sanduku su oko $7.  Dakle, ukupna cijena sanduka srednjeg kvaliteta sa pripremom za transport (bez balzamovanja) je između $1,100 i $2,500.

(5) Transport posmrtnih ostataka van zemlje.  Uslov za zračni prevoz je da mentalni sanduk mora biti zaletovan i onda smješten u drveni sanduk.  Drveni sanduk mora biti stavljen u vreću za avionski trasport, koja će biti zapečaćena.  Prilikom letovanja sanduka, kao svjedoci moraju biti prisutni predstavnici Odjela za zdravstvo (Sanitarne službe) i Carine.  Nakon zatvaranja, Odjel za zdravstvo izdaje sprovodnicu tj. „laissez-passer for corpse“, koja je ključni dokument za izvoz posmrtnih ostataka iz BiH.  Ovi administrativni troškovi iznose otprilike $100.

(6) Razne cijene.  Cijena lokalne sahrane bez balzamovanja (uključujući sanduk srednjeg kvaliteta i grobno mjesto) je otprilike $2,500.

 • Balzamovanje: oko $500
 • Korištenje rashladne komore na jedan dan: oko $30
 • Censtovni prevoz unutar BiH: oko $1 po kilometru
 • Prevoz unutar Kantona Sarajevo (Bolnica-pogrebno preduzeće-aerodrom): $100
 • Sprovodnica (administrativni troškovi): $100

Cijene avionskog kargo transporta do raznih odredišta u S.A.D. (po kilogramu).  Težina posmrtnih ostataka je najčešće između 100 i 150 kg (220 to 330 lbs).

 • Chicago: 8.58 Euro = $9.21
 • New York:  7.60 Euro = $8.48
 • Washington, DC: 9.32 Euro = $10.41
 • Los Angeles: 80 Euro = $12.06
 • Houston: 10.85 Euro = $12.11
 • San Francisco: 10.80 Euro = $12.06
 • Atlanta: 9.94 Euro = $11.10
 • Detroit: 9.88 Euro = $11.03

(7)  Ekshumiranje posmrtnih ostataka.  Da bi se dobila dozvola za ekshumaciju, potreno je podnijeti pismeni zahtjev i smrti list.  Pogrbno preduzeće će proslijediti zahtjev Sanitarnoj službi, koja daje konačno odobrenje.  Oni će osigurati i prisustvo policije ako je to potrebno.  Procedura pripreme i transport su isti kao što je naprijed navedeno.  Ukupna cijena ekshumacije je oko $400, i važe iste administrativne takse.

(8)  Obdukcija.  Tužilac odlučuje da li je obdukcija neophodna.  Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Sarajevu je glavna ustanova koja obavlja obdukcije.  I u drugim većim bolnicama postoje kvalifikovani patolozi, na primjer u Banjaluci, Mostaru i Tuzli.

(9)  Lokalni običaji.  Sahrane se obavljaju u skladu sa običijama i tradicijom religija koje su zastupljene u zemlji.  Pošto postoji i velika populacija ateista, uobičajene su i sahrane bez vjerske službe.