Flag

An official website of the United States government

Uslovi za ulaz maloljetnih osoba u Bosnu i Hercegovinu
Usluge za američke državljane

Maloljetne osobe (ispod 18 godina) koje ne putuju u pratnji roditelja moraju imati pismeno odobrenje oba roditelja da bi ušli u BiH ili izašli iz nje.  Pismeno odobrenje može biti bilo na engleskom ili na jezicima BiH i mora biti ovjereno.  Ako maloljetnik putuje iz BiH a odredište je S.A.D., odobrenje roditelja se može ovjeriti bilo kod notara u BiH, na sudu ili u opštini, ili u Konzularnom odjelu Ambasade, gdje važe uobičajene procedure za notarske ovjere.  Maloljetne osobe koje putuju u BiH iz drugih zemalja treba da ovjere odobrenje kod lokalnog notara ili u najbližoj američkoj ambasadi ili konzulatu.

Ukoliko dijete putuje u pratnji jednog roditelja, naročito ako taj roditelj ima različito prezime od djetetovog, preporučljivo je, mada nije obavezno po zakonu, da roditelj koji putuje ponese i ovjereno odobrenje drugog roditelja kojim on/ona daje odobrenje za to putovanje.